Statut

R o z d z i a ł  I

 

Postawnowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Wielkich, zwane dalej OSP.

 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 178, poz. 1380 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.

 3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

 4. Siedzibą OSP jest miejscowość Kończyce Wielkie.

 

§ 2

 

 1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

 2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

 1. Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 4

 

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

 

R o z d z i a ł I I

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 5

 

1. Celem stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

 4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,

 6. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1

 7. działania na rzecz ochrony środowiska.

 

§ 6

 

 1. Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

 1. organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji o powyższym,

 2. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

 3. organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych,

 4. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,

 5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

 6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,

 7. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

 8. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

 9. prowadzenie prac rozbiórkowych, wysokościowych i podwodnych.

 

§ 7

 

 1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

 2. Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1, jest w szczególności:

 1. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

 2. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

 3. działanie na rzecz ochrony środowiska,

 4. organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych oraz turniejów wiedzy i konkursów o tematyce przeciwpożarowej.

 1. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:

 1. organizowanie wystaw, konferencji, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

 2. udostępnianie pomieszczeń i urządzeń strażnicy na cele związane z prowadzeniem działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez Państwową Straż Pożarną,

 3. prowadzenie szkolenia osób nie będących członkami OSP w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz udzielania porad w tym zakresie,

 4. prowadzenia prac rozbiórkowych i wysokościowych,

 5. prowadzenie innych prac wymagających sprzętu specjalistycznego i odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień.

 1. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.

 

R o z d z i a ł I I I

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

 

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

 

§ 9

 

 1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

 1. pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP

 

§ 10

 

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

 

§ 11

 

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 8 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.

 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

 3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

 

§ 12

 

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat,

 2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

 3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

 4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

 5. używać munduru, dystynkcji i odznak.

 

§ 13

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

 2. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

 3. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

 4. dbanie o mienie OSP,

 5. regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 14

 

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

 

§ 15

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

 2. skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

 1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,

 2. nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,

 3. śmierci członka,

 1. wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

 1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

 2. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,

 1. przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt b) i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu,

 2. od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt b) i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 3. do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

 4. skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

§ 16

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, jednak nie niższej niż uchwalonej przez walne zebranie.

 

 

§ 17

 

Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 1. uczestniczyć w walnym zebraniu z głosem doradczym,

 2. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

 3. uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez OSP.

 

§ 18

 

Do obowiązków członka wspierającego należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

 2. dbanie o mienie OSP.

 

§ 19

 

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.

 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

 3. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP.

 

§ 20

 

Do obowiązków członka honorowego należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

 2. dbanie o mienie OSP.

 

R o z d z i a ł I V

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 21

 

Władzami OSP są:

 1. walne zebranie członków,

 2. zarząd,

 3. komisja rewizyjna.

 

§ 22

 

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością oddanych głosów, w obecności co najmniej 1/2 ich członków, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.

 2. Uchwały w sprawach:

- nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,

- uchwalenia i zmiany statutu OSP,

- rozwiązania OSP

zapadają większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

 

 

§ 23

 

 1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że walne zebranie podejmie uchwałę o tajności głosowania.

 2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

 3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 

 1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 24

 

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.

 2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

 1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,

 2. wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP,

 3. udzielenia absolutorium zarządowi OSP,

 4. uchwalenie programu działania i budżetu OSP,

 5. wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 5-11 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich,

 6. wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3-5 osób,

 7. uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę,

 8. ustalanie wysokości składki członkowskiej,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,

 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków

zgłoszonych przez członków OSP,

 1. wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP,

 2. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,

 3. nadawanie członkostwa honorowego OSP,

 4. podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

 

§ 25

 

 1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze lub sprawozdawcze) oraz nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

 3. Zwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 26

 

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

 3. na żądanie 1/2 liczby członków OSP.

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

 2. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 23 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

 3. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

 

§ 27

 

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

 1. ZARZĄD

 

§ 28

 

 1. Zarząd pełni funkcję organu wykonawczego OSP.

 2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać dwóch wiceprezesów, gospodarza, kronikarza, zastępcę naczelnika straży i członków zarządu. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

 3. Funkcję zastępcy naczelnika zarząd powierza osobie wnioskowanej przez naczelnika.

 4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te wymagają zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.

 

 

§ 29

 

Do zadań zarządu należy:

 1. reprezentowanie interesów OSP,

 2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

 3. zwoływanie walnego zebrania,

 4. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,

 5. udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

 6. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu,

 7. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu,

 8. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

 9. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

 10. tworzenie jednostek operacyjno-technicznych,

 11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

 12. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

 13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

 14. wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu.

 

§ 30

 

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

§ 31

 

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 

§ 32

 

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 

§ 33

 

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika należy:

 1. wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,

 2. organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

 3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

 4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

 5. kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,

 6. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

 7. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§ 34

 

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę ustną,

 2. pochwałę w rozkazie naczelnika ,

 3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

 4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§ 35

 

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. upomnienie ustne,

 2. nagana w rozkazie naczelnika ,

 3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

 1. KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 36

 

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

 2. składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

 3. przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

 4. wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.

 1. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. Zmiany te wymagają zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 37

 

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

 

 

§ 38

 

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

R o z d z i a ł V

 

MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

 

§ 39

 

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

 1. składek członkowskich,

 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

 3. dochodów z majątku i imprez,

 4. ofiarności publicznej,

 5. wpływów z działalności gospodarczej.

2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

 1. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

 

 

 

§ 40

 

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy OSP pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

 3. wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

 

R o z d z i a ł V I

 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

§ 41

 

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§ 42

 

 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu pisemne żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 43

 

 1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

 2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

Tekst jednolity statutu o powyższej treści przyjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 31 lipca 2011 roku. (załącznik nr 2 do Uchwały nr 1 )

 

 

Prezes OSP Krzysztof Czakon …………………………………………..

(podpis)

 

Naczelnik OSP Władysław Brachaczek …………………………………………

(podpis)