a

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP

2018/03/18
Walne zebranie OSP w Kończycach Wielkich odbyło się 3 marca 2018 r. w sali remizy. Oprócz członków zwyczajnych, honorowych i MDP uczestniczyli w nim zaproszeni goście w osobach: Członek Zarządu Głównego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Cieszynie druh doktor habilitowany Rafał Glajcar, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie Brygadier Damian Legierski, Prezes ZOG ZOSP RP w Hażlachu druh Sebastian Chrapek, Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Hażlachu druh Mirosław Olszowy, Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, Przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Bożena Bury, Radny Franiciszek Bierski i druh Józef Piekar Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hażlach. Podczas zebrania podsumowano działalność w 2017 roku wytyczono też kierunki działań na rok bieżący. Do najważniejszych zadań jakie wykonano w ubiegłym roku zaliczono organizację jubileuszu 110-lecia działalności OSP, na której to jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo–gaśniczy Scania. Z zadań gospodarczych to wymiana bram garażowych była najważniejszą inwestycją. Na ten cel OSP pozyskała 25.000,00 zł z funduszy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działalność operacyjna to główne zadanie dla którego powołano OSP. W 2017 roku zastępy OSP Kończyce Wielkie wyjechały do 60 zdarzeń w tym do pożarów 10 razy i do miejscowych zagrożeń 48 razy 2 wyjazdy zakwalifikowano jako alarmy fałszywe. Działania ratownicze prowadzone były na terenie gmin Zebrzydowice, Goleszów, Dębowiec, Ustroń i oczywiście Hażlach. Uczestniczyliśmy w usuwaniu skutków kolizji drogowych 16 razy, udzielając pomocy 10 rannym osobom. Skutki wichur i nawałnic likwidowaliśmy 25 krotnie. Podtopienia były powodem naszych 3 interwencji. Raz usuwaliśmy, także gniazdo owadów błonkoskrzydłych, które bezpośrednio zagrażały ludziom. Były też 3 interwencje związane z poszukiwaniem zaginionej osoby, zatruciem tlenkiem węgla oraz neutralizacją płynów ropopochodnych. W trakcie obrad Walne zebranie zatwierdziło powierzenie sprawowania funkcji naczelnika OSP druhowi Mateuszowi Parchańskiemu oraz wybrało nowego członka zarządu, którym został druh Kamil Kajzar. Podczas zebrania druhowie: Józef Piekar i Józef Walica odznaczeni zostali odznaką za 50 lat pracy dla OSP, druhowie: Marian Morawiec, Andrzej Czakon, Zdzisław Kuchejda za działalność obejmującą 40 lat, a druhowie: Stanisław Parchański i Eligiusz Szuster za 30 letnią działalność na rzecz OSP. Zebranie zobowiązało zarząd do rozeznania możliwości pozyskania funduszy na termomodernizację budynku strażnicy ponieważ taka inwestycja znacząco wpłynęłaby na redukcję kosztów jej ogrzewania. Zebranie zakończono przyjęciem stosownych uchwał.
Prezes OSP Krzysztof Czakon